Механизмът на оперативен лизинг има своите предимства и недостатъци. Характерен е със своите различия, които се наблюдават в процеса на сключване на договора с юридически и физически лица. Условията му се отличават и от финансовия лизинг. Всички тези понятия следва да се разберат и да се усвоят как те работят на практика.

Какво е това оперативен лизинг при договор за ползване на различно имущество – това е дългосрочен вид аренда, който разширява възможностите на клиента в продължение конкретен период от време да ползва имуществото срещу заплащане на определените суми по договора. Благодарение на тези финансови технологии много автопаркове могат да попълнят своето техническо оборудване с машини за определено време. Строителни фирми имат възможност да ползват по този начин специализирано оборудване, което им е необходимо само за кратък период от време или само за някоя операция.

Може да се отделят няколко етапа, през които трябва да се премине при оформяне на оперативен лизинг. Потенциалният клиент подава заявка на посочения адрес в сайта или лично посещава офиса на фирмата. Съвместно с представител на фирмата се обсъждат условията за договора. При необходимост се представя нова заявка, в която се включват всички поправки, които са се наложили след консултация с мениджъра. Наемодателят проверява документацията на фирмата заявител (отчет, баланс, банкови извлечения) или всички документи, представени от физическото лице.

Прави се анализ на проекта – неговата изгода за страните. Одобрението на заявката става по пътя на резолюцията, която се поставя на бланката на заявлението. Клиентът заплаща авансовото плащане – първоначалната вноска. После се съставя, проучва и подписва договор за оперативен лизинг за съответното имущество.

Схемата на работа е лесна. Клиентът получава договореното имущество в определеното време и на определеното място. Плаща по определения график определената сума и след изтичане на определения в договора време връща полученото имущество на собственика. На практика ползването на лизинг имущество е с продължителен срок, като след приключване на договора, клиента има право на направи нов договор.

Често оперативен лизинг се използва от фирмите, занимаващи се с транспорт за обновяване на своя автомобилен парк. Когато отношенията между страните са коректни има възможност да се възобновява договора и фирмата превозвач да бъде с нови транспортни средства.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>